Algemene voorwaarden Wisniowsky Administratiekantoor

Wisniowsky Administratiekantoor is a handelsnaam van de vennootschap onder firma heyzzp.nl and is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76646173 and is gevestigd aan Rokkeveenseweg 42A, 2712 XZ te Zoetermeer.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Wisniowsky Administratiekantoor.
 3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: het uitvoeren van financiële administratie en overige boekhoudkundige taken ten behoeve van (de onderneming) van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die Wisniowsky Administratiekantoor heeft aangesteld, projecten aan Wisniowsky Administratiekantoor heeft verleend voor Diensten die door Wisniowsky Administratiekantoor worden uitgevoerd, of waaraan Wisniowsky Administratiekantoor een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Wisniowsky Administratiekantoor, alsmede voorstellen van Wisniowsky Administratiekantoor voor Diensten die door Wisniowsky Administratiekantoor aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Wisniowsky Administratiekantoor waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Wisniowsky Administratiekantoor: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Wisniowsky Administratiekantoor, elke Overeenkomst tussen Wisniowsky Administratiekantoor en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Wisniowsky Administratiekantoor wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wisniowsky Administratiekantoor aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Wisniowsky Administratiekantoor is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Wisniowsky Administratiekantoor gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Wisniowsky Administratiekantoor is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Wisniowsky Administratiekantoor het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Wisniowsky Administratiekantoor gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Wisniowsky Administratiekantoor zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Wisniowsky Administratiekantoor heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Wisniowsky Administratiekantoor te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Wisniowsky Administratiekantoor is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Elke Overeenkomst die met Wisniowsky Administratiekantoor wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Wisniowsky Administratiekantoor wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Wisniowsky Administratiekantoor is verbonden.
 4. Elke Overeenkomst die met Wisniowsky Administratiekantoor wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Wisniowsky Administratiekantoor wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Wisniowsky Administratiekantoor is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Wisniowsky Administratiekantoor met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Wisniowsky Administratiekantoor van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Wisniowsky Administratiekantoor kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Wisniowsky Administratiekantoor ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Wisniowsky Administratiekantoor tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Wisniowsky Administratiekantoor is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Wisniowsky Administratiekantoor kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Wisniowsky Administratiekantoor nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Wisniowsky Administratiekantoor zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Wisniowsky Administratiekantoor staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Wisniowsky Administratiekantoor de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Wisniowsky Administratiekantoor aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Wisniowsky Administratiekantoor heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Wisniowsky Administratiekantoor niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Wisniowsky Administratiekantoor, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Wisniowsky Administratiekantoor is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Wisniowsky Administratiekantoor Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Wisniowsky Administratiekantoor aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Wisniowsky Administratiekantoor of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Wisniowsky Administratiekantoor recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Wisniowsky Administratiekantoor verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Wisniowsky Administratiekantoor niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Wisniowsky Administratiekantoor is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Wisniowsky Administratiekantoor verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Wisniowsky Administratiekantoor voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Wisniowsky Administratiekantoor kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Wisniowsky Administratiekantoor gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Wisniowsky Administratiekantoor.

Artikel 8 Adviezen

 1. Wisniowsky Administratiekantoor kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Wisniowsky Administratiekantoor de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Wisniowsky Administratiekantoor verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch advies. Ook indien Wisniowsky Administratiekantoor Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist) te overleggen.
 3. Wisnionwsky Administratiekantoor is geen registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent en daarom geen lid van de NBA. Haar adviezen zijn daarom niet aan te merken als adviezen die zijn voorbehouden aan beroepsbeoefenaars met deze beschermde titels.
 4. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Wisniowsky Administratiekantoor verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Wisniowsky Administratiekantoor wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Wisniowsky Administratiekantoor gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Wisniowsky Administratiekantoor kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 6. Opdrachtgever zal Wisniowsky Administratiekantoor schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Wisniowsky Administratiekantoor is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Wisniowsky Administratiekantoor, Wisniowsky Administratiekantoor een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Wisniowsky Administratiekantoor voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief volgens de offerte. De kosten van de werkzaamheden die buiten de omvang van de opdracht zoals vastgelegd in de offerte worden uitgevoerd, worden aan Opdrachtgever doorberekend. Wisniowsky Administratiekantoor zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte brengen. Deze kosten worden achteraf berekend aan de hand van de door Wisniowsky Administratiekantoor opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Wisniowsky Administratiekantoor haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Wisniowsky Administratiekantoor is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen of zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wisniowsky Administratiekantoor.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Wisniowsky Administratiekantoor zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Wisniowsky Administratiekantoor meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Wisniowsky Administratiekantoor gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Wisniowsky Administratiekantoor de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Wisniowsky Administratiekantoor verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Wisniowsky Administratiekantoor tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Wisniowsky Administratiekantoor op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Wisniowsky Administratiekantoor heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Wisniowsky Administratiekantoor gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Wisniowsky Administratiekantoor is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Wisniowsky Administratiekantoor is in that geval not aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Wisniowsky Administratiekantoor te vergoeden voor elk financieel verlies dat Wisniowsky Administratiekantoor lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

 1. Wisniowsky Administratiekantoor is not aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Wisniowsky Administratiekantoor wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Wisniowsky Administratiekantoor, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Wisniowsky Administratiekantoor zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Wisniowsky Administratiekantoor of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Wisniowsky Administratiekantoor buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het right om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Wisniowsky Administratiekantoor is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Wisniowsky Administratiekantoor alleen geacht te bestaan indien Wisniowsky Administratiekantoor dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Wisniowsky Administratiekantoor, is Wisniowsky Administratiekantoor uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Wisniowsky Administratiekantoor binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Wisniowsky Administratiekantoor deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Wisniowsky Administratiekantoor in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Wisniowsky Administratiekantoor leidt tot aansprakelijkheid van Wisniowsky Administratiekantoor, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Opdracht wordt gefactureerd, doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Wisniowsky Administratiekantoor. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Wisniowsky Administratiekantoor sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Wisniowsky Administratiekantoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Wisniowsky Administratiekantoor voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Wisniowsky Administratiekantoor geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Wisniowsky Administratiekantoor.
 6. Enige door Wisniowsky Administratiekantoor opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Wisniowsky Administratiekantoor.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Wisniowsky Administratiekantoor is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Wisniowsky Administratiekantoor opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Wisniowsky Administratiekantoor. Wisniowsky Administratiekantoor is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Wisniowsky Administratiekantoor nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Wisniowsky Administratiekantoor haar eigen advies.
 9. Wisniowsky Administratiekantoor staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wisniowsky Administratiekantoor verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Wisniowsky Administratiekantoor vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wisniowsky Administratiekantoor binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Wisniowsky Administratiekantoor.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Wisniowsky Administratiekantoor en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Wisniowsky Administratiekantoor bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Wisniowsky Administratiekantoor is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Wisniowsky Administratiekantoor opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Wisniowsky Administratiekantoor steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Wisniowsky Administratiekantoor op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, is Wisniowsky Administratiekantoor niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Wisniowsky Administratiekantoor aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Wisniowsky Administratiekantoor vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Wisniowsky Administratiekantoor vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Wisniowsky Administratiekantoor is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Wisniowsky Administratiekantoor en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Wisniowsky Administratiekantoor verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Wisniowsky Administratiekantoor zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Wisniowsky Administratiekantoor van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Wisniowsky Administratiekantoor voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Wisniowsky Administratiekantoor voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Wisniowsky Administratiekantoor verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Wisniowsky Administratiekantoor of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@wisniowsky.nlmet als onderwerp "Klacht".
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wisniowsky Administratiekantoor de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Wisniowsky Administratiekantoor zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wisniowsky Administratiekantoor en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wisniowsky Administratiekantoor heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Wisniowsky Administratiekantoor en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Zoetermeer, 7 januari 2020

DOSKONAŁA
77 opinii na
Slavik
Slavik
Bardzo polecam usługi tej księgowości. Korzystam z ich pomocy półtora roku. W ramach usług dostałem wygodną aplikacje, pełne wsparcie, błyskawiczną pomoc i doradztwo. Jestem bardzo zadowolony i wiem, że moje ZZP jest w najlepszych rękach!
Katarzyna Kurszewska
Katarzyna Kurszewska
Witam serdecznie, jestem klientką od lutego 2023. Jako osoba zaczynająca własną działalność mam ciągle mnóstwo pytań, na które w ciągu kilku minut zawsze otrzymuje odpowiedź. Super aplikacja która ułatwia całą administracje. Pan Damian i Pani Dorota zawsze maja bardzo duzo cierpliwości i zawsze mozna liczyć na pomoc. Z czystym sumieniem polecam w 100%. Najlepsi księgowi jakich spotkałam w ciągu 14 lat pobytu w Holandii. Pozdrawiam gorąco, Kasia
Sławek Otłowski
Sławek Otłowski
Super pomoc i szybka odpowiedz, potrzebowałem informacji spoza specjalizacji, uzyskałem niezbędne informacji w bardzo krótkim czasie. Polecam wszystkim, którzy chcą się rozliczyć i prowadzić firmę w profesjonalnym biurze.
Magdalena Sobczak
Magdalena Sobczak
Wszystko załatwione profesjonalnie,na czas,bez problemów i w bardzo miłej atmosferze. Księgowość na najwyższym poziomie. Polecam serdecznie.
Krzysztof Kondrat
Krzysztof Kondrat
Odkąd Pan Damian z Panią Dorotką zajmują się moimi papierkami, w końcu wszystko działa jak w zegarku - POLECAM NA 100%
Marzena K
Marzena K
Jak dla mnie pełen profesjonalizm. Zawsze na wszystkie moje liczne zapytania odpowiadają mile i rzeczowo. Na dodatek bardzo szybko. Są skuteczni w działaniu. Naprawdę polecam :)
Andrzej Andrzejewski
Andrzej Andrzejewski
The best accountants in Netherlands!